Regulamin darowizn

Regulamin darowizn za pośrednictwem serwisu TPAY.COM


& 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat przez Darczyńców na rzecz celów statutowych Fundacji im. Heleny Kmieć za pośrednictwem Serwisu TPAY.COM

& 2 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Odbiorca płatności – Fundacja im. Heleny Kmieć, ul. B. Głowackiego 3, 32-540 Trzebinia, NIP: 6282270563, REGON: 368361945, KRS: 0000696120.
 2. Darczyńca/Płatnik/Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje darowizny na rzecz Odbiorcy płatności.
 3. Operator płatności –TPAY.COM – System płatności Tpay.com należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 4. Serwis  internetowy – serwis TPAY.COM pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Darczyńcą.
 5. Płatność – dokonywana przez Darczyńcę indywidualna darowizna na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

& 3

 1. Odbiorcą płatności jest Fundacja im. Heleny Kmieć.
 2. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą TPAY” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę TPAY występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.
 3. Darowizny wykorzystywane są tylko i wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.
 4. Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub każdą inną kwotę, wskazaną przez osobę wpłacającą darowiznę.
 5. Wpłaty przekazywane za pośrednictwem TPAY.COM będą przekazywane na rachunek bankowy Fundacji im. Heleny Kmieć w ING Bank Śląski PLN 03 1050 1100 1000 0090 8023 9008

& 4 Reklamacje i zwroty

 1. Odbiorca płatności nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków ani reklamacji.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie:
  1. pisemnej- osobiście w Fundacji im. Heleny Kmieć w siedzibie ul. B. Głowackiego 3, 32-540 Trzebinia, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm),
  2. ustnej- telefonicznie na nr +48 536 051 777
  3. elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: fundacja@helenakmiec.pl

& 5

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Fundacji im. Heleny Kmieć, ul. B. Głowackiego 3, 32-540 Trzebinia oraz na stronie internetowej www.helenakmiec.pl
 2. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.