Statut

Statut Fundacji imienia Heleny Kmieć

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja imienia Heleny Kmieć (dalej jako: Fundacja) działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21, poz. 97, tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 40) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, Prowincja Polska (dalej jako: Fundator), aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Krakowie, Annę Skłodowską-Pęk w dniu 5 maja 2017 roku (Repertorium A Nr 1693/2017).

§ 2

Siedziba, obszar i czas działania, jednostki organizacyjne

 1. Siedzibą Fundacji jest Trzebinia.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar działania Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa.
 5. Fundacja może tworzyć spółki handlowe oraz przystępować do już istniejących spółek handlowych.
 6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych;
 7. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

Osobowość prawna i nadzór

 1. Z chwilą dokonania przez właściwy sąd wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacja uzyskuje osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 4

Cele i zasady działania Fundacji

 1. Do celów Fundacji należą:
 2. pomoc dzieciom i młodzieży w krajach misyjnych,
 3. promocja i wsparcie działalności misyjnej Kościoła,
 4. formacja ludzka, chrześcijańska i misyjna młodzieży w ramach Wolontariatu Misyjnego Salvator,
 5. promocja osoby Heleny Kmieć,
 6. promocja charyzmatu salwatoriańskiego w tym osoby ks. Franciszka Jordana,
 7. promocja idei misyjnej Kościoła,
 8. walka z różnego rodzaju uzależnieniami.
 9. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. działalność społecznie użyteczną;
  2. działalność edukacyjną;
  3. organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych promujących sztukę współczesną, w szczególności zaś przez organizację wystaw, projekcji filmowych, koncertów, festiwali i warsztatów, a także akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, szkoleń wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
  4. organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych;
  5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
  6. organizowanie i finansowanie wszelkiego rodzaju spotkań promujących ideę pracy misyjnej oraz rzeczywistość Wolontariatu Misyjnego;
  7. finansowanie działalności misyjnej ;
  8. finansowanie działalności Wolontariatu Misyjnego Salvator;
  9. działalność wydawniczą;
  10. promowanie innych wydarzeń i działań zmierzających do celów wymienionych w §2 Statutu.  
 10. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 11. Fundacja współpracuje z Referatem Świeckich Salwatorianów, Referatem Misji Zagranicznych, Wolontariatem Misyjnym „Salvator”, Referatem Misji i Rekolekcji Parafialnych oraz wydawnictwem „Salwator”, Ruchem Młodzieży Salwatorińskiej, Salwatoriańskim Ośrodkiem Powołań, Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów oraz Polską Prowincją Salwatorianów.

§ 5

Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
  1. darowizn oraz spadków i zapisów;
  2. dotacji i subwencji oraz grantów;
  3. zbiórek i imprez publicznych;
  4. majątku Fundacji;
  5. odsetek i lokat bankowych;
  6. działalności gospodarczej.
 3. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na jej działalność statutową.
 4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§ 6

Działalność gospodarcza Fundacji

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą – na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 3. wydawanie książek (PKD 22.11.Z);
 4. wydawanie gazet (PKD 22.12.Z);
 5. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z);
 6. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z);
 7. reprodukcja nagrań dźwiękowych (PKD 23.11.Z);
 8. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
 9. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z);
 10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
 11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
 12. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
 13. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
 14. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z) ;
 15. pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);
 16. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
 17. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
 18. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
 19. działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
 20. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
 21. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
 22. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 23. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 24. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
 25. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
 26. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
 27. działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z).

§ 7

Władze Fundacji

 1. Władzami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
 2. Członkami Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 8

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy:
  1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu, za wyjątkiem osób wchodzących w skład I kadencji Zarządu, którzy powoływani są przez Fundatora;
  2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
  3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
  4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
  5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  6. nadzór nad działalnością Fundacji;
  7. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 3. Rada Fundacji składa się z od 1 do 3 członków powoływanych na trwającą 3 lata kadencję.
 4. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Fundator odwołuje Członka Rady Fundacji w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia sprawniejszej realizacji celów Fundacji określonych w §4 ust. 1 lub ochrony dobrego imienia Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie. Decyzję o zwrocie uzasadnionych kosztów lub wypłacie wynagrodzenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
 8. pisemnej rezygnacji z członkostwa;
 9. śmierci członka Rady;
 10. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 11. trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Rady, stwierdzonej uchwałą Zarządu Fundacji;
 12. odwołania członka Rady przez Fundatora zgodnie z ust. 4.
 13. W przypadku w którym Rada Fundacji składa się z więcej niż jednego członka Fundator dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 14. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora.
 15. O dacie i miejscu posiedzenia Rady Fundacji jej członkowie winni zostać powiadomieni przed planowanym terminem posiedzenia w drodze zawiadomienia telefonicznego lub wysłanego listem poleconym, SMS-em, bądź wiadomością e-mail albo w inny sposób przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 16. Członkowie Rady Fundacji mogą działać w jej ramach osobiście lub przez pełnomocników.
 17. W posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji oraz inne osoby zaproszone przez Radę.
 18. Z zastrzeżeniem §9 ust. 7 oraz §13 ust. 3 Rada Fundacji podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. Każdemu członkowi Rady Fundacji przysługuje 1 (jeden) głos. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 19. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w trybie pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.
 20. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane. Protokół obrad Rady Fundacji winien być podpisany przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 9

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób powoływanych przez Radę Fundacji w drodze uchwały, z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  2. uchwalanie regulaminów;
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 4. Rada Fundacji w drodze uchwały powołuje Prezesa Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Członków Zarządu Fundacji I kadencji oraz Prezesa Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
 6. Kadencja członków Zarządu Fundacji trwa 3 lata.
 7. W przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia sprawniejszej realizacji celów Fundacji określonych w §4 ust. 1 lub ochrony dobrego imienia Fundacji Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 8. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:
 9. pisemnej rezygnacji z członkostwa;
 10. śmierci członka Zarządu;
 11. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 12. trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Zarządu, stwierdzonej uchwałą Rady Fundacji;
 13. odwołania członka Zarządu przez Radę Fundacji zgodnie z ust. 7.
 14. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje 1 (jeden) głos. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 15. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 16. O dacie i miejscu posiedzenia Zarządu Fundacji jej członkowie winni zostać powiadomieni przed planowanym terminem posiedzenia w drodze zawiadomienia telefonicznego lub wysłanego listem poleconym, SMS-em, bądź wiadomością e-mail albo w inny sposób przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 17. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 18. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji za rok poprzedni.
 19. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją, w stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
 20. Przy zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu umowy będącej podstawą zatrudnienia członka Zarządu przez Fundację, za Fundację działa Rada Fundacji reprezentowana przez Przewodniczącego Rady.

§ 10

Sposób reprezentacji Fundacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony Prezes Zarządu Fundacji lub dwaj działający wspólnie członkowie Zarządu Fundacji.

§ 11

Tytuł honorowy

 1. Osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które w znaczący sposób wsparły działalność Fundacji, Fundacja może przyznać tytuł Honorowego Członka Fundacji imienia Heleny Kmieć.
 2. Tytuł Honorowego Członka Fundacji imienia Heleny Kmieć ma charakter osobisty i honorowy i nie może zostać przeniesiony na inną osobę.

§ 12

Zmiana Statutu

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona określonych w akcie założycielskim.

§ 13

Połączenie z inną fundacją

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie może polegać na przeniesieniu całego majątku jednej fundacji na inną fundację prowadzącym do utraty podmiotowości prawnej fundacji przejmowanej (inkorporacja), lub powstaniu nowej fundacji w miejsce łączących się fundacji, które ulegają rozwiązaniu i tracą osobowość prawną (fuzja).
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku istotnej zmianie uległby cel Fundacji.
 3. Decyzję w sprawie połączenia z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów na wniosek Zarządu.
 4. Uchwała o połączeniu winna zawierać:
 5. oznaczenie fundacji przejmującej i przejmowanej (inkorporacja) lub fundacji podlegających rozwiązaniu oraz nowopowstałej fundacji (fuzja);
 6. określenie statutu stanowiącego podstawę dalszej działalności;
 7. datę połączenia.

§ 14

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 4. Środki finansowe majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 15

Postanowienia końcowe

Za dzień wejścia w życie niniejszego Statutu uznaje się dzień zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kraków, dnia 21 czerwca 2017 roku

Imieniem Fundatora:

Ks. Piotr Filas SDS

Przełożony Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela,
Prowincja Polska